2010-04-10 Visting Muktesh, Sheela and Jasmine near Philly - rajiv
DSC_0819

DSC_0819